Descrierea procedurii de depunere, evaluare, contractare, desfasurare a Granturilor pentru tineri cercetători

 

  1. Obiective: Competiția internă pentru granturi de cercetare științifică / profesională organizată de către AMLR, are ca obiectiv încurajarea cercetătorilor/specialistilor in medicina de laborator pentru a-și finaliza cercetările prevăzute în cadrul programului de doctorat sau în cadrul unor cercetări postdoctorale.

 

  1. Criterii de eligibilitate (criterii cumulative):
  1. directorul propunerii de proiect este membru AMLR;
  2. directorul propunerii de proiect este doctor în științe sau este doctorand;
  3. directorul propunerii de proiect a depus un singur proiect în această competiție

 

  1. Durata și valoarea proiectului:
  1. Durata proiectului este de 12 luni, începând de la 1 septembrie 2018.
  2. Bugetul alocat  este de 3.000 Euro – echivalent în lei.

 

   4. Cheltuieli eligibile:

- cheltuieli de logistică - necesare pentru derularea cercetărilor - consumabile de laborator, reactivi, echipamente, taxe de acces la infrastructura de cercetare a terților, etc. Nu sunt eligibile cheltuieli de subcontractare.

- cheltuieli de mobilități (maximum 20% din valoarea proiectului) - vizite de studiu, participări la manifestări științifice naționale și internaționale (cheltuieli de transport, cazare, diurnă, taxă de participare).

- Nu sunt eligibile cheltuieli de salarizare.

5. Procedura de depunere, evaluare și selecție a propunerilor de proiecte:

A.- Depunerea proiectelor

Propunerile de proiect se depun exclusiv on-line, pe adresa de e-mail a presedintelui AMLR (ioana.brudasca@yahoo.com ), până in 12.03 2018. Cererea de finanțare se scrie conform Anexei 01, în limba română, ca un fișier .pdf neprotejat (document generat dintr-un fișier în PDF, nu document scanat).

Se va anexa copia diplomei de obținere a titlului de doctor, respectiv adeverință de la Școala Doctorală care să ateste calitatea de doctorand.

Nerespectarea criteriilor de redactare menționate în Anexa 01, inclusiv a numărului maxim de caractere/pagini alocate fiecărui subpunct, duce la clasificarea cererii ca NEELIGIBILĂ.

B- Verificarea eligibilității

Propunerile de proiecte primite sunt verificate administrativ de către presedintele AMLR, pentru a se asigura că toate criteriile de eligibilitate sunt îndeplinite. Rezultatul este ELIGIBIL/NEELIGIBIL. Proiectele cu calificativul ELIGIBIL intră în procesul de evaluare. Lista cu propunerile de proiecte declarate eligibile va fi afișată pe site-ul AMLR, secțiunea Granturi de Cercetare (http://www.almr.ro/noutati/noutati-almr ).

Contestațiile referitoare la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate se pot transmite prin email la adresa: ioana.brudasca@yahoo.com, într-un interval de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

C - Evaluarea Peer-Review

Propunerile de proiecte declarate eligibile vor fi evaluate, din punctul de vedere al design-ului şi metodologiei proiectului și respectiv al calității științifice/profesionale, de către doi experți recunoscuți pe plan internațional/național, care vor acorda punctaje conform criteriilor de evaluare (Anexa 02).

Experții evaluatori sunt doctori în științe (condiție obligatorie) cu experiență demonstrată prin: articole științifice, brevete, proiecte de cercetare, activități profesionale de anvergură națională. Fiecare evaluator își va declara în scris imparțialitatea și confidențialitatea precum și competența în domeniul căruia se încadrează propunerea de proiect supusă evaluării.

Evaluările au caracter anonim, asigurându-se confidențialitatea experților evaluatori. Fiecare propunere de proiect declarată eligibilă este evaluată, în mod independent, de către doi experţi evaluatori. Fiecare evaluator acordă individual punctaje pentru fiecare criteriu aferent domeniului său (evaluarea design-ului şi metodologiei proiectului, respectiv evaluarea calităţii ştiinţifice a proiectului), conform fișei de evaluare prezentate în Anexa 02.  Punctajele acordate pentru fiecare criteriu sunt justificate prin comentarii sumative. Dacă diferența dintre evaluări pentru oricare dintre cele două domenii (evaluarea design-ului şi metodologiei proiectului, respectiv evaluarea calităţii ştiinţifice a proiectului) va fi mai mare de 10 puncte, se va realiza o evaluare în panel. Vor fi evaluate în panel doar propunerile care au primit din partea a cel puțin un evaluator din domeniul respectiv un punctaj de minim 80 puncte.

Punctajul final va fi reprezentat de media aritmetică a punctajelor acordate de către experții evaluatori sau de punctajul stabilit în urma evaluării în panel.

Raportul final de evaluare va fi pus la dispoziția directorilor de proiecte.

D- Publicarea rezultatelor evaluării

 Lista propunerilor de proiecte și punctajul obținut de fiecare dintre acestea, în ordine descrescătoare, va fi publicată pe site-ul www.almr.ro, secțiunea Granturi de Cercetare Științifică/Profesională (http://www.almr.ro/noutati/noutati-almr).

E- Contestații

Directorii de proiect pot depune contestații în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor evaluării. Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care candidatul le consideră neconforme cu precizările din prezenta procedură operațională. Contestațiile nu pot avea ca obiect punctajele și comentariile evaluatorilor. Contestațiile vor fi rezolvate de către Comitetul Director AMLR.

F - Finanțarea

Proiectul acceptat la finanțare se stabilește ținând cont de bugetul alocat și de punctajele obținute. Nu vor fi finanțate proiecte care obțin mai puțin de 80 de puncte din maximul de 100 puncte posibile.

G - Modul de valorificare / diseminare a rezultatelor cercetării:

Este obligatorie asumarea publicării (în termen de cel mult 12 luni de la încheierea celor 12 luni de proiect), a cel puțin:

  1. unui articol in extenso într-o revistă ISI cu factor de impact;

sau

  1. unui articol in extenso într-o revistă indexată BD + unui rezumat prezentat la urmatoarea conferință AMLR și publicat în volum de rezumate RRML.

Se vor cuantifica doar articolele in extenso care menționează în secțiunea Acknowledgement “This work was supported by the AMLR  Research Grant number ….”.

Neîndeplinirea obligațiilor de publicare atrage după sine recuperarea sumelor alocate

H. Observatii

a) Se recomandă ca scrierea propunerii de proiect să se facă în concordanță cu descrierea criteriilor utilizate în evaluarea acestora.

b) Terminologia ,,postdoctoral” în prezenta procedură are semnificația de perioadă care urmează susținerii doctoratului și nu de program postdoctoral în accepțiunea Legii Educației Naționale nr. 1/2011.

c) Directorul de proiect este responsabil de a ține evidența financiară a proiectului. In cursul derularii proiectului,  la dosarul grantului de la presedintele AMLR se vor depune copii dupa toate facturile.

Aici puteti descarca  Anexa 1

Aici puteti descarca Anexa 2